Evropské projekty

-->

INFORMACE O EVROPSKÝCH FONDECH

Nástroji společensky nejvýznamnější politiky EU - hospodářské, sociální soudržnosti a strukturální politiky jsou:

(Bližší informace na www.strukturalni-fondy.cz)

Skupina strukturální fondů je tvořena čtyřmi fondy. Každý plní svou specifickou funkci na předem daném území:

Vymezené území resp. regiony v zemích EU (rovněž v ČR) jsou rozděleny podle sociální a hospodářské úrovně na tři typy resp. cíle.

  1. Cíl - pokrývá území regionů, jejich rozvoj zaostává - pod tento cíl spadá celá ČR s výjimkou území hl.m. Prahy.
  2. Cíl - je zaměřen na podporu oblastí, které čelí strukturálním obtížím, dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí. - pod tento cíl spadá část území hl.m. Prahy.
  3. Cíl - je zaměřen na podporu vzdělávání a zaměstnanosti v oblastech, které nejsou pokryty cílem 1. - pod tento cíl spadá celé území hl.m. Prahy.

ESF - Evropský sociální fond

"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."

Zdroje ESF jsou v ČR využívány na základě následujících programových dokumentů:

V rámci těchto dokumentů byly určeny priority, do kterých se bude investovat a opatření, kterými budou priority naplňovány:

  1. Aktivní politika zaměstnanosti (zahrnuje opatření 1.1)
  2. Sociální integrace a rovné příležitosti (opatření 2.1,2.2,2.3)
  3. Rozvoj celoživotního učení¨(opatření 3.1,3.2)
  4. Adaptabilita a podnikání (opatření 4.1,4.2,4.3)
  5. Technická pomoc

Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

V rámci tohoto opatření byly o.s. SANANIM schváleny dva projekty v 1. kole výzev pro předkládání grantových žádostí spadajících pod programové dokumenty JPD3 a OPRLZ:

  1. Systematické vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti návykových nemocí
  2. Následná péče jako prostředek zvládání rizik sociálního vyloučení uživatelů drog - sociálně-pracovní agentura
logo EP SANANIM logo ESF logo EU logo MPSV logo Prahy
logo SANANIM

prevence a léčba drogových závislostí